Triển lãm tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp sản xuất quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư và bán hàng.